Stichting S.O.B. Venlo: Doel en statuten
U bent hier: Home > S.O.B. Venlo > Doel en statuten

Doel en statuten

De essentie van oorspronkelijke en huidige statuten is gelijk gebleven:

 • S.O.B. stelt zich ten doel het voorkómen van eenzaamheid. Doelgroep zijn alle senioren (55+) in de gemeente Venlo, zonder onderscheid naar achtergrond, overtuiging of geaardheid. De stichting sluit mensen jonger dan 55 en dan met name mensen met een beperking niet uit.

 • S.O.B. heeft geen winstbejag.

 • S.O.B. wil haar doel uitsluitend bereiken langs wettige weg.

 • S.O.B. tracht haar doel te verwezenlijken via een netwerk van mogelijkheden voor ontmoeting en ontspanning voor de doelgroep. Het streven is om voor iedere senior een passende mogelijkheid tot ontmoeting en ontspanning te bieden in de directe woonomgeving.

 • S.O.B. inventariseert actief wensen en behoeften van de doelgroep.

 • S.O.B. stelt zich tot taak om sociëteiten, clubs of verenigingen (kortweg: verenigingen) op te richten, dan wel te laten aansluiten.

 • Alle aangesloten verenigingen zijn en blijven zelfstandige verenigingen met hun eigen bestuur, eigen financiële verantwoordelijkheid en eigen keuzes mbt activiteiten en bijeenkomsten.

 • S.O.B. ondersteunt de aangesloten verenigingen desgewenst organisatorisch, bestuurlijk en (onder voorwaarden) ook financieel.

 • De aangesloten verenigingen dragen een solidariteitsbijdrage per lid af aan S.O.B.. Deze kan voor ieder kalenderjaar opnieuw worden vastgesteld en kan worden gedifferentieerd naar vereniging of verenigingscategorie.

 • S.O.B. kent donateurs. Dit zijn senioren, die (nog) geen behoefte hebben om lid te worden van een seniorenvereniging, maar die wel bij S.O.B. willen horen.

 • S.O.B. organiseert algemene activiteiten voor haar achterban: alle leden van de aangesloten verenigingen en alle donateurs. In het algemeen zijn deze activiteiten ook toegankelijk voor senioren die niet zijn aangesloten bij S.O.B..

 • S.O.B. geeft minimaal een keer per jaar toelichting op beleid en activiteiten aan haar achterban.

 • S.O.B. werkt samen met eenieder (persoon of organisatie), waarmee samenwerking zinvol is.

Ons hoofddoel is:

Een bijdrage leveren aan het voorkómen van eenzaamheid van ouderen in de gemeente Venlo.

Onze oorspronkelijke statuten zijn uit 1972. Op 18 mei 2015 is de 1e statutenwijziging sinds 1972 doorgevoerd. De vernieuwde statuten bevatten naamswijziging en aanscherping van de regels voor het bestuur. Tevens is tegelijkertijd een huishoudelijk reglement vastgesteld.